Haveorden

Du kan finde en pdf-version af NF Sundvængets haveorden her: Haveorden

Eller læse den her:

Haveorden

Råd og anvisninger for brugerne af N/F Sundvænget

Vedtaget på foreningens generalforsamling 10.3.2016, revideret på generalforsamling 12.03.2018

En haveforening med mange brugere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Derfor opstiller haveforeningen følgende haveorden, der skal medvirke til at skabe et godt klima blandt brugerne. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. En haveorden er samtidig et led i bestræbelserne på at holde god ro og orden for brugerne, holde husene og fællesarealerne i pæn stand og dermed holde fællesudgifterne lavest muligt.

Nyttehaveforeningen
Vi har vedtaget på den stiftende generalforsamling at videreføre Sundvænget som en økologisk nyttehaveforening. Dvs. at hovedvægten er lagt på dyrkning af jorden. I en nyttehave-forening er det ikke tilladt at overnatte i husene, og husene må kun være af begrænset størrelse.

Husene
Alle huse ejes af haveforeningen. De små røde huse tildeles 2 havebrugere til fælles brug. De enkelte husbrugere sørger selv to og to for at skabe husorden og fællesskab.

Husene skal males og vedligeholdes af brugerne selv. Materialer hertil leveres af foreningen (dog ikke til indvendig maling). Nybygning og tilbygning er ikke tilladt uden bestyrelsens og Kolonihaveforbundets godkendelse. Bestyrelsen fører tilsyn med, at husene vedligeholdes i samme stil.

De små grønne huse er fælles redskabsrum. Vedligeholdes af foreningen. De gule skolestuer bevares som fællesrum. Vedligeholdes af foreningen.

De havebrugere, der har blomsterhaver langs vejen ned til fiskerlejet, skal selv sørge for at klippe hækken på indersiden. Foreningen varetager klipning på ydersiden.

Nyttehaverne
Havelodder skal dyrkes således, at der på mindst 50 % af arealet dyrkes grøntsager. Haverne skal dyrkes efter økologiske principper. Haver hegnes ind med en snor efter de skelpæle, der er sat. Skelpælene må ikke flyttes. Der må ikke bygges hegn mellem lodderne.

Der må ikke plantes træer, bortset fra 1 stk. dværgfrugttræ pr. havelod, max. højde 1,8 m når udvokset, placeret min. 2 m fra skel til nabo. Det er vigtigt at anvende de rigtige grundstammer og/eller svagtvoksende sorter.

Buske må ikke være over 1,8 m høje. Der må ikke opføres huse, drivhuse eller andre byg-ninger på nyttehavearealet.

Økologiske principper
Nyttehave og blomsterhaver skal passes efter økologiske principper. Der må ikke sprøjtes med kemikalier, og der må ikke lægges kunstgødning. Foreningen indkøber gødning godkendt til økologisk dyrkning til fordeling mellem haverne. Nyttehaverne skal dyrkes med sædskifte, hvilket forhindrer sygdomme og udpining af jorden.

Kompostering bør så vidt muligt ske ved nedgravning i egen nyttehave, som jorddækning mellem planterne eller som overfladekompostering/ jordbeskyttelse om vinteren, da dette vil virke jordforbedrende og bevare et tykt muldlag. Der opfordres til vintersåning af miljøfrø.

Den gensidige respekt for andres haver
Foreningslivet bygger på en respekt for hinandens haver og afgrøder. Al dyrkning af grønt-sager og blomster skal udføres i egen nyttehave eller blomsterbed. Haverne skal planlægges således, at væksterne ikke generer nabohaver eller forbipasserende på stierne. De afgrøder og blomster, der dyrkes i havestykker og blomsterbede, må kun høstes/plukkes af brugerne selv. Træer må kun plantes efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

Redskaber
Trillebørene, som er opstillet ved skolestuerne og ved kompostbunkerne, er fælles ejendom. Skal stilles tilbage efter endt brug. Vedligeholdelse og nyanskaffelser er fælles og administreres af bestyrelsen. Alle andre redskaber købes af brugerne selv.

Stier og fællesarealer

Alle gangstier (3 m og 1 m stier) skal vedligeholdes af de have-/husbrugere, der ligger nær-mest stien. Bestyrelsen foretager besigtigelse og vil ved manglende vedligeholdelse af stier opkræve kr. 300,- som bod. Grus indkøbes af foreningen. Øvrige fællesarealer vedligeholdes ved fællesarbejde.

Fordeling af huse, nyttehaver og blomsterhaver

Hvert medlem råder over ét havelod. Haveloddet kan være på enten 55 m2 eller 110 m2. På sigt tilstræbes, at antallet af havelodder på 110 m2 ikke overstiger 35. Det tildelte hus, blomsterhave og havelod bevares år efter år, med mindre man selv ønsker at flytte.

De to medlemmer, der deler hus, deler også blomsterhaven, efter princippet lige meget til hver.

Intern omrokering
Ønsker et medlem at flytte have og/eller medlemshus, meddeles dette til formanden, som administrerer fordelingen efter anciennitet og evt. lodtrækning mellem to eller flere med samme anciennitet. Ved ønske om havelod nr. 2 kan dette princip dog fraviges, hvis et medlem med tilstødende havelod ønsker den ledige havelod.

Ventelister
Formanden udlejer ledige havelodder til nye medlemmer efter foreningens venteliste, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Afbrænding af haveaffald
Må ifølge Københavns Kommunes vedtægter ikke finde sted.
Det er tilladt at grille omkring husene. Her skal der tages hensyn til naboer, og der skal tages hensyn til brandfaren.

Forsikringer
Foreningen har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Navneskilte og låse
Låse og evt. navneskilte på dørene opsættes af beboerne selv.

Haveforeningen har to indgange, som skal låses af brugerne selv: Lågen ved bagindgangen skal ALTID være låst. Lågen ved hovedindgangen låses af den sidste, der forlader området.

I vinterperioden 1.10. – 1.4. skal hovedindgangen altid være låst, også når man opholder sig i haven.

Nøgle udleveres ved indmeldelse mod et depositum på kr. 50,-.

Affald
Alt affald (undtagen haveaffald, storskrald etc.) anbringes i affaldsbeholderne ved hovedindgangen. Der må ikke opstilles noget som helst ved siden af beholderne. Flasker og glas skal tages med til nærmeste genbrugsstation. Affaldet tømmes i perioden 1. april til 31. oktober.

Uden for denne periode skal alt affald tages med hjem. Renovationsafgiften betales af haveforeningen. Bestyrelsen arrangerer afhentning af storskrald og angiver ved opslag nærmere opsamlingssted. Storskrald må ikke efterlades på fællesarealer.

Cykelstativer
Her anbringes kun cykler.

Parkering
Alle biler og motorcykler parkeres uden for haveforeningens område.

Vandforsyning
Vandforsyning, vandledninger og vandkar stilles til rådighed af haveforeningen. Forbruget betales af haveforeningen. Brugerne må selv anskaffe haveslanger i det omfang, det er nødvendigt. Alle vandslanger skal håndholdes, og vanding med slange er ikke tilladt i tidsrummet 10 – 18. Vanding med andet end vandkande og vandslange er kun tilladt i tidsrummet 7 – 9 og 19 – 22; her må man kun anvende den ene af vandpostens to haner. Bestyrelsen kan indskrænke vandingsreglerne. Der er åbent for vandet i perioden 1. april til 31. oktober. Området er ikke kloakeret.

Kompostering af eget haveaffald
I en økologisk have er et af principperne, at man ikke fjerner mere end man lægger tilbage; når du høster afgrøder, luger ukrudt, fjerner blade, afskårne blomster mm, tager du fra haven. Du kan give igen ved at kompostere plantedele, græsafklip, blade og plantekøkkenaffald enten ved at anlægge en kompostbunke/beholder på egen jord, grave haveaffaldet ned, overflade-kompostere eller vælge at komme det i de fælles kompostbeholdere. Alt der kan bruges til at opbygge jordens humusindhold, er en ressource vi skal passe på og kompostprocessen hjælper os med at opnå en luftig, muldholdig og næringsrig dyrkningsjord.

Rodukrudt som kvikgræs, snerler, skvalderkål, mælkebøtte og følfod skal behandles som svært-komposterbart affald.

Svært-komposterbart affald placeres bag hus A. Større grene m. diameter over 10 cm saves i mindre stykker.

Fælles kompostbunker
Kompostbunkerne er fællesareal. Placering fremgår af haveplanen. Alle opfordres til at kompostere eget haveaffald/grave kompost ned på egne havestykker, således at omfanget af fælleskompost nedbringes så meget som muligt. Alle, der bruger de fælles kompostbunker, har pligt til at holde orden i dem, således at den nye, grønne kompost kun kommer i de dertil markerede bunker uden at blive blandet med den gamle kompost. Bunkerne med gammel kompost skal tømmes helt i bund hvert år, hvor personer, udpeget til dette via fællesarbejdet, vender kompostdyngerne.

Kun grønt haveaffald og grønne plantedele må kommes på komposten.

Af hensyn til rottefaren må følgende ikke kommes på komposten: Alle medbragte madvarer, kogte kartofler og andre kogte grøntsager. Desuden må appelsin- og andre citrusfrugtskræller ikke kommes på komposten, da de indeholder bakteriehæmmende stoffer.

Toiletter
Toiletterne er fællesarealer. De skal benyttes med hensyntagen til de næste brugere, dvs. efterlades i ren og ryddelig stand. Toiletterne passes af særligt udpegede personer, som honoreres for dette. Toiletterne er kun åbne i perioden 1. april til 31. oktober. Toiletternes samle-tank bliver tømt efter behov.

Benzin- og oliedrevne maskiner
Maskiner er kun tilladt efter aftale med bestyrelsen.

Musik
Benyttelse af radio og musikinstrumenter skal ske under hensyntagen til andre medlemmer af haveforeningen.


Husdyr
Husdyr må kun medbringes i det omfang, de ikke generer de andre brugere. Dvs. hunde SKAL være i snor.

Det tillades at holde bier i foreningen efter bestyrelsens godkendelse.

Fravær i længere tid
Haven skal passes, og ved længere fravær skal man selv sørge for, at en anden passer den. Bestyrelsen skal orienteres om dette.

Fællesarbejde
Alle medlemmer skal deltage i fællesarbejde. Bestyrelsen indkalder efter behov med mindst 14 dages varsel.

Udebliver et medlem fra fællesarbejde, betales kr. 500,- til haveforeningen som bod. I tilfælde af længerevarende sygdom kan bestyrelsen fritage medlemmet for fællesarbejde.

Kommunikation mellem bestyrelsen og havebrugere
Bestyrelsen udsender efter behov et nyhedsbrev til foreningens medlemmer via e-mail. Nyhedsbrevet sættes også på opslagstavlen og på hjemmesiden www.nf-sundvaenget.dk.

Kommunikation med medlemmerne sker primært via e-mail og telefon.

 

Foreningen har desuden en lukket Facebook-gruppe: ”NF Sundvænget”.