Haveorden

Du kan finde en pdf-version af NF Sundvængets haveorden her: Godkendt haveorden 2023

Eller læse den herunder:

Haveorden

Råd og anvisninger for brugerne af N/F Sundvænget

Vedtaget på foreningens generalforsamling 10.3.2016, revideret på generalforsamlingen 12.3.2018, generalforsamlingen 25.4.2021, generalforsamlingen 15.03.2022, og generalforsamlingen 16.03.2023.

En haveforening med mange brugere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor opstiller haveforeningen følgende haveorden, der skal medvirke til at skabe et godt klima blandt brugerne. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. En haveorden er samtidig et led i bestræbelserne på at holde god ro og orden for brugerne, holde husene og fællesarealerne i pæn stand og dermed holde fællesudgifterne lavest mulige.

Nyttehaveforeningen

Vi har vedtaget på den stiftende generalforsamling at videreføre Sundvænget som en økologisk nyttehaveforening. Dvs. at hovedvægten er lagt på dyrkning af jorden. I en nyttehaveforening er det ikke tilladt at overnatte i husene, og husene må kun være af begrænset størrelse.

Husene

Alle huse ejes af haveforeningen. De små røde huse tildeles 2 havebrugere til fælles brug. De enkelte husbrugere sørger selv to og to for at skabe husorden og fællesskab.

Interessemodsætninger mellem 2 eller flere medlemmer, som ikke kan løses i mindelighed, kan af bestyrelsen afgøres ved lodtrækning mellem de involverede medlemmer.

Husene skal males og vedligeholdes af brugerne selv. Materialer hertil leveres af foreningen (dog ikke til indvendig maling). Nybygning og tilbygning er ikke tilladt uden bestyrelsens og Kolonihaveforbundets godkendelse. Bestyrelsen fører tilsyn med, at husene vedligeholdes i samme stil.

De gule skolestuer bevares som fællesrum. Vedligeholdes af foreningen.

De havebrugere, der har blomsterhaver langs vejen ned til fiskerlejet, skal selv sørge for at klippe hækken både på yder- og indersiden og sørge for, at der ikke ligger beplantning på stålhegnet.

Nyttehaverne

Havelodder skal dyrkes således, at der på mindst 50% af arealet dyrkes grøntsager. Haverne skal dyrkes efter økologiske principper.

For at alle kan have glæde af deres havelod, er det nødvendigt, at vi sørger for at renholde vores havelod på et niveau, som ikke er til gene for nabohaverne.

Når et areal med ”ukrudt” defineret som kvikgræs, snerler, skvalderkål overstiger 1/3 af haveloddens areal, pålægges medlemmet at fjerne dette ukrudt. Sker dette ikke indenfor 14 dage, pålægges medlemmet en bod på 1000 kr. pr. havelod. Beløbet er en pengepligtig ydelse i lejeforholdet. Hvis et medlem gentagne gange i samme sæson har undladt at holde sin havelod og derved modtaget bod mere end 2 gange i samme sæson, kan foreningen på baggrund heraf opsige lejekontrakten med medlemmet.

Haver hegnes ind med en snor efter de skelpæle, der er sat. Skelpælene må ikke flyttes. Der må ikke bygges hegn mellem lodderne.

Der må ikke plantes træer, bortset fra 1 stk. dværgfrugttræ pr. havelod, max. højde 1,80 m når udvokset, placeret min. 2 m fra skel til nabo. Det er vigtigt at anvende de rigtige grundstammer og/eller svagtvoksende sorter. Buske må ikke være over 1,80 m høje.

Der må ikke opføres huse, drivhuse eller andre bygninger på nyttehavearealet.
Vores havelodder er til dyrkning af grøntsager, derfor må der på havelodden maximalt laves et fliseareal på 1,20 meter x 1.20 meter til stol + bord, og arealet må ikke indrammes af stakit eller lignende.

Økologiske principper

Nyttehave og blomsterhaver skal passes efter økologiske principper. Der må ikke sprøjtes med kemikalier, og der må ikke lægges kunstgødning. Foreningen indkøber gødning godkendt til økologisk dyrkning til fordeling mellem haverne. Nyttehaverne skal dyrkes med sædskifte, hvilket forhindrer sygdomme og udpining af jorden.

Kompostering bør så vidt muligt ske ved nedgravning i egen nyttehave, som jorddækning mellem planterne eller som overfladekompostering/jordbeskyttelse om vinteren, da dette vil virke jordforbedrende og bevare et tykt muldlag. Der opfordres til vintersåning af miljøfrø.

Den gensidige respekt for andres haver

Foreningslivet bygger på en respekt for hinandens haver og afgrøder. Al dyrkning af grøntsager og blomster skal udføres i egen nyttehave eller blomsterbed. Haverne skal planlægges således, at væksterne ikke generer nabohaver eller forbipasserende på stierne. De afgrøder og blomster, der dyrkes i havestykker og blomsterbede, må kun høstes/plukkes af brugerne selv. Træer må kun plantes efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

Redskaber

Trillebørene og græsslåmaskinerne er fælles ejendom. Skal stilles tilbage efter endt brug. Vedligeholdelse og nyanskaffelser er fælles og administreres af bestyrelsen, alle andre redskaber købes af brugerne selv.

Stier og fællesarealer

Alle gangstier (3 m og 1 m stier) skal vedligeholdes af de have/husbrugere, der ligger nærmest stien. Bestyrelsen foretager besigtigelse af stierne og vil ved manglende vedligeholdelse af stier opkræve kr. 300 som bod. Grus indkøbes af foreningen. Øvrige fællesarealer vedligeholdes ved fællesarbejde.

Fordeling af huse, nyttehaver og blomsterhaver

Hvert medlem råder over ét havelod. De medlemmer, der har to eller flere havelodder á 55 kvadratmeter, skal ved ”naturlig afgang” afgive det eller de havelodder, så hvert medlem i fremtiden kun har ét havelod på 55 kvadratmeter. Det tildelte hus, blomsterhave og havelod bevares år efter år, med mindre man selv ønsker at flytte. Er der flere medlemmer, der deler hus, deles også blomsterhaven, efter princippet lige meget til hver.

Intern omrokering

Ønsker et medlem at flytte have/og eller medlemshus. meddeles dette til formanden, som administrerer fordelingen efter anciennitet og evt. lodtrækning mellem to eller flere med samme anciennitet.

Ventelister

Formanden udlejer ledige havelodder til nye medlemmer efter foreningens venteliste, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Afbrænding af haveaffald

Må ifølge Københavns kommunes vedtægter ikke finde sted.

Det er tilladt at grille omkring husene. Her skal der tages hensyn til naboer, og der skal tages hensyn til brandfaren.

Forsikringer

Foreningen har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Navneskilte og låse

Låse og evt. navneskilte på dørene opsættes af beboerne selv.

Haveforeningen har to indgange, som skal låses af brugerne: Lågen ved bag indgangen skal ALTID være låst. Lågen ved hovedindgangen låses af den sidste, der forlader området.

I vinterperioden 1.10. – 1.4. skal hovedindgangen altid være låst, også selv om man opholder sig i haven.

Nøgle modtages ved indmeldelse til gældende kostpris (p.t. kr. 50).

Affald

Alt affald (undtagen haveaffald) anbringes i affaldsbeholderne ved hovedindgangen. Der må ikke opstilles noget som helst ved siden af beholderne. Flasker og glas skal tages med til nærmeste genbrugsstation. Affaldsbeholderne tømmes i perioden 1. april til 31. oktober.

Uden for denne periode skal alt affald tages med hjem. Renovationsafgiften betales af haveforeningen. Bestyrelsen arrangerer afhentning af storaffald og angiver ved opslag nærmere opsamlingssted. Storskrald må ikke efterlades på fællesarealer.

Cykelstativer

Her anbringes kun cykler.

Parkering

Alle biler og motorcykler parkeres uden for haveforeningens område.

Vandforsyning

Vandforsyning, vandledninger og vandkar stilles til rådighed af haveforeningen. Forbruget betales af haveforeningen. Brugerne må selv anskaffe haveslanger i det omfang, det er nødvendigt. Alle vandslanger skal håndholdes, og vanding med slange er ikke tilladt i tidsrummet 10-18. Vanding med andet end vandkande og vandslange er kun tilladt i tidsrummet 7-9 og 19-22; her må man kun anvende den ene af vandpostens to haner. Bestyrelsen kan indskrænke vandingsreglerne. Der er åbent for vandet i perioden 1. april til 31. oktober. Området er ikke kloakeret.

Kompostering af eget haveaffald

I en økologisk have er et af principperne, at man ikke fjerner mere end man lægger tilbage; når du høster afgrøder, luger ukrudt, fjerner blade, afskårne blomster m.m., tager du fra haven. Du kan give igen ved at kompostere plantedele, græsafklip, blade og plante-køkkenaffald – enten ved at anlægge en kompostbunke/beholder på egen jord, grave haveaffaldet ned, overfladekompostere eller vælge at komme det i de fælles kompostbeholdere. Alt der kan bruges til at opbygge jordens humusindhold er en ressource vi skal passe på, og kompostprocessen hjælper os med at opnå en luftig, muldholdig og næringsrig dyrkningsjord.

Rodukrudt som kvikgræs, snerler, skvalderkål, mælkebøtte og følfod skal behandles som svært-komposterbart affald.

Svært-komposterbart affald placeres bag hus A. Større grene m. diameter over 10 cm saves i mindre stykker.

Fælles kompostbunker

Kompostbunkerne er fællesareal. Placering fremgår af haveplanen. Alle opfordres til at kompostere eget haveaffald/grave kompost ned på egne havestykker, således at omfanget af fælleskompost nedbringes så meget som muligt.

Alle, der bruger de fælles kompostbunker, har pligt til at holde orden i dem, således at den nye, grønne kompost kun kommer i de dertil markerede bunker uden at blive blandet med den gamle kompost. Bunkerne med gammel kompost skal tømmes helt i bund hvert år, hvor personer, udpeget til dette via fællesarbejdet, vender kompostdyngerne. Kun grønt haveaffald og grønne plantedele må kommes på komposten.

Af hensyn til rottefaren må følgende ikke kommes på komposten: Alle medbragte madvarer, kogte kartofler og andre kogte grøntsager. Desuden må appelsin- og andre citrusfrugtskræller ikke kommes på komposten, da de indeholder bakteriehæmmende stoffer.

Toiletter

Toiletterne er fællesarealer. De skal benyttes med hensyntagen til de næste brugere, dvs. efterlades i ren og ryddelig stand. Toiletterne passes af særligt udpegede personer, som honoreres for dette. Toiletterne er kun åbne i perioden 1. april til 31. oktober. Toiletternes samletank bliver tømt efter behov.

Benzin- og oliedrevne maskiner

Maskiner er kun tilladt efter aftale med bestyrelsen.

Musik

Benyttelse af radio og musikinstrumenter skal ske under hensyntagen til andre medlemmer af haveforeningen.

Husdyr

Husdyr må kun medbringes i det omfang, de ikke generer de andre brugere. Dvs. hunde SKAL være i snor.

Det tillades at holde bier i foreningen efter bestyrelsens godkendelse.

Fravær i længere tid

Haven skal passes, og ved længere fravær skal man selv sørge for, at en anden passer den. Bestyrelsen skal orienteres om dette.

Fællesarbejde

Alle medlemmer skal deltage i fællesarbejde. Bestyrelsen indkalder efter behov med mindst 14 dages varsel.

Udebliver et medlem fra fællesarbejde, betales kr. 500,- til haveforeningen som bod. I tilfælde af længerevarende sygdom kan bestyrelsen fritage medlemmet for fællesarbejde.

Kommunikation mellem bestyrelsen og havebrugere

Bestyrelsen udsender efter behov et nyhedsbrev til foreningens medlemmer via e-mail. Nyhedsbrevet sættes også på opslagstavlen og på hjemmesiden www.nf-sundvaenget.dk.

Kommunikation med medlemmerne sker primært via e-mail og telefon.

Desuden har foreningen en lukket facebook-gruppe ”NF Sundvænget”.